Voľby do Európskeho parlamentu 25. 5. 2019

Kde a ako voliť?

Kedy
So 25. 05. 2019
Kde
Štrbské Pleso
Vstupné
Zdarma

Na území obce Štrba a miestnych častí Tatranská Štrba a Štrbské Pleso sú 4 volebné okrsky s možnosťou voľby v čase od 7.00 do 22.00 hod v sobotu 25. mája 2019.

ŠTRBA
Budova Obecného úradu Štrba, Hlavná 188/67, 059 38  Štrba
Budova Kultúrneho domu Štrba, Ulica Slovenského Národného Povstania 338, 059 38 Štrba
 
ŠTRBSKÉ PLESO
Budova vysunutého pracoviska Obecného úradu a Obecnej polície Štrba, nad Turistickým informačným centrom vedľa hotela Toliar, 059 38  Štrba – Štrbské Pleso
 
TATRANSKÁ ŠTRBA
Budova vysunutého pracoviska Obecného úradu Štrba na Tatranskej Štrbe, Ulica Bellova 75, 059 41 Štrba – Tatranská Štrba
 

Právo voliť do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky má občan Slovenskej republiky, ktorý má na území trvalý pobyt a tiež občan iného členského štátu Európskej únie, ktorý má na území SR trvalý pobyt. Právo voliť  na území Slovenskej republiky má aj občan EÚ, ktorý nemá na území Slovenska trvalý pobyt a v deň konania volieb sa zdržiava na území Slovenskej republiky. Voliť do europarlamentu v týchto voľbách možno len v jednom členskom štáte Európskej únie.

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania volieb nebude môcť voliť v mieste svojho trvalého pobytu, môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu vo svojej obci/meste v čase úradných hodín. Hlasovací preukaz ho oprávňuje voliť v ktoromkoľvek volebnom okrsku na území Slovenska.

Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, má právo požiadať obec v deň konania volieb okrskovú volebnú komisiu o vykonanie hlasovania do prenosnej volebnej schránky.

Poučenie:

1.  Volič preukáže pred hlasovaním svoju totožnosť občianskym preukazom alebo pobytovým preukazom občana Európskej únie.

2.  Od členov komisie dostane volič hlasovacie lístky a prázdnu obálku, čo potvrdí vlastnoručným podpisom.

3.  V osobitnom priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov vloží volič jeden z hlasovacích lístkov bez ďalšej úpravy do obálky alebo na jednom z hlasovacích lístkov vyznačí odovzdanie prednostného hlasu zakrúžkovaním poradového čísla najviac u dvoch kandidátov. Potom hlasovací lístok vloží volič do obálky a následne do volebnej schránky. Nepoužité hlasovacie lístky odloží volič do schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov, inak sa dopustí priestupku, za ktorý mu bude uložená pokuta 33 €.

 
Viac informácií
Obec Štrba
Obecný úrad
Hlavná 188/67
059 38  Štrba
T: +421527781461
E: strba@strba.sk

mohlo by vás zaujímať

Turistické informačné centrum
turistické a destinačné informácie Štrbské Pleso

ŠTRBSKÉ PLESO marketing
spolupráca, destinačné info, web

Informačné centrum lanovky Štrbské Pleso
informácie k lanovkám, vlekom, GOPASS karte

Novinky priamo do vašej e-mailovej schránky?

© Oblastná organizácia cestovného ruchu Región Vysoké Tatry. Všetky práva vyhradené
Realizované s finančnou podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky.