Druhé Štrbské Pleso nemáme, nie je nám to jedno

Dôležité

Nachádzať systémové riešenia je dôležité.

Štrbské Pleso je turistické geto. Pomenovanie sa môže javiť ako hanlivé, ale bohužiaľ, odráža realitu. Aby slovenský unikát naďalej slúžil ako prírodne blízka turistická destinácia, ale plnil aj funkcie národného parku, je potrebné začať konať. Všetci, ktorým na budúcnosti Štrbského Plesa záleží, vrátane samosprávy, obyvateľov i subjektov služieb a cestovného ruchu a destinačného manažmentu, spoločne definovali najvypuklejšie problémy a aj to, ako ich postupne riešiť.

Máloktorá turistická destinácia má na Slovensku takú históriu ako Štrbské Pleso. Za desiatky rokov tu našli ľudia útočisko a možnosť oddýchnuť si, zregenerovať sa, ale aj venovať sa lyžiarskym športom či turistike. Štrbské Pleso nie je len dejiskom významných medzinárodných udalostí, ale vytvorilo spomienky celým rodinám. Štrbské Pleso je miesto, ktoré musí vidieť aspoň raz za život každý. Čo však budú vidieť ďalšie generácie, záleží od toho, ako Plesu pomôže spoločnosť.

Neudržateľná doprava

Štrbské Pleso postupne prestáva plniť svoje hlavné funkcie, ktorými sú aktívny oddych v prírode a ozdravné kúpeľné klimatické účinky. Dôvodov je viacero a jedným z nich je frekventovaná doprava, teda ľudský zlozvyk, ísť všade autom. Fakt, že niekedy je čistejší vzduch v mestách než hore v národnom parku, je znepokojujúci. Exhaláty neovplyvňujú iba turistov a obyvateľov Štrbského Plesa, ale aj širšie okolie, doliny a lesy. Ústavné právo na ozdravný účinok v tejto lokalite sa pomaly ale isto stáva neopodstatneným. Autá taktiež narúšajú výhľady, spôsobujú na Štrbskom Plese vizuálny smog a prekážky pre peších. Navyše, parkoviská oberajú návštevníkov i domácich o zelené verejné priestory, ktoré majú dôležité urbanistické a ekologické funkcie. V súčasnej dobe globálneho otepľovania by mala pribúdať zeleň, nie asfalt.

Výstavba ako záťaž

Dopyt nárokov po Štrbskom Plese spôsobil aj ďalší problém v podobe neustále sa rozrastajúcej živelnej výstavby. Okrem vizuálno-architektonického nesúladu, prinášajú ďalšie a ďalšie turistické kapacity environmentálnu záťaž, spotrebu vody alebo nápor na odpadové hospodárstvo. Na úkor výstavby môžu byť zničené niektoré vzácne biotopy. Pribúdajúce apartmánové domy či atrakcie tiež menia správanie zvierat v národnom parku. Ľudia sú všade, a tak sa zver sťahuje vyššie alebo si zvyká na ľudskú potravu, ktorú nachádza v blízkosti obydlí.

Pleso sa drží hodnôt

Vyššie spomenuté javy sú len príklady, ktoré slúžia na dokreslenie situácie na Štrbskom Plese. V územnom plánovaní zatiaľ chýbajú dáta, analýzy a výskum, ktoré by exaktne špecifikovali situáciu a predostreli by víziu trvalo-udržateľného rozvoja, krajinného plánovania či urbanizmu. Rozbehnutá spoločenská diskusia i záujem verejnosti, ktorá sa zapojila do úspešnej petície, ale aj subjektov pôsobiacich v tejto lokalite, odštartovali zmenu prístupu. Ten sa bude niesť v duchu hodnôt Štrbského Plesa. Základný pilier záchrany výnimočného kusu slovenskej prírody sa opiera najmä o zachovanie prírodne blízkeho prostredia Štrbské Plesa, ktoré napĺňa liečivé, turistické, kúpeľné, športové funkcie a je súčasťou národného parku.

Štrbské Pleso je hodnotovo zamerané na človeka, ale v rámci únosnosti územia Štrbského Plesa za rešpektovania potrieb jednotlivých segmentov, či už turistov, športovcov, lyžiarov, hotelových hostí a ďalších zainteresovaných. Dôležitý je aj význam destinácie ako pokojnej zóny, kde má chodec prednosť pred autom a nebojí sa kráčať po ceste, ktoré slúžia v horských osadách ako chodníkové promenády. Tak, aby sa nezvyšoval tlak na ďalší pribúdajúci asfalt. Práve verejná ekologická integrovaná vnútro a intravilánová preprava spoločne s etapizáciou osobnej statickej a kolesovej dopravy je nástrojom, ako sa k pokoju v Štrbskom Plese opäť vrátiť. Všetky tieto aktivity budú zastrešené analyticky, odborne a komplexne s ohľadom na budúcnosť a trvalé riešenia blízke okolitej prírode.

Ako ďalej?

Situácia je vážna, ale nedovoľme, aby bola zúfalá. Je ľahké hľadať vinníka, no ťažšie zobrať zodpovednosť, nájsť či presadiť reálne riešenia. Urobiť niečo a neurobiť nič, by bolo v tejto situácii rovnaké riziko. Štrbské Pleso je brána do Tatier, kde je vítaný každý a je v záujme všetkých, aby to tak aj zostalo. Aby Štrbské Pleso zostalo na ceste k naplneniu svojich cieľov a teda, bolo blízke prírode. A aby naďalej poskytovalo priestor na šport, oddych a liečbu, je dôležité nastaviť tejto destinácii pravidlá na odľahčenie od dopravných záťaží a systém urbanistického plánovania i kapacity územia.

Pomôžu dáta

Kým sa tak stane, treba doplniť chýbajúce údaje, ktoré dokážu špecifikovať nasledujúce kroky trvalo udržateľného rozvoja Štrbského Plesa. Ide najmä o dopravný generel, ktorý určí smerovanie rozvoja dopravy v lokalite Štrbského Plesa. Je nutné vedieť, koľko áut na Štrbské Pleso jazdí a aký má automobilová doprava environmentálny dopad. Krajinno-ekologický plán definuje limity, kapacity či ekologické, funkčné a hospodárske požiadavky územia Štrbského Plesa. Plánovaný generel zelene zhodnotí stav zelene a jej manažmentu. Okrem toho je potrebné vytvoriť plán zimnej údržby a objemová urbanistická štúdia športového areálu vytvorí pravidlá a kapacity tréningových možností nielen zimných športov, s cieľom celoročne využiteľného areálu. Všetky tieto kroky povedú k vedomosti o reálnej kapacite, limitoch a únosnosti Štrbského Plesa z rôznych hľadísk a budú slúžiť ako vhodné argumenty k nasledujúcim krokom.

Ekologická verejná integrovaná doprava

Nástrojom k zlepšeniu situácie s preplnenou a neekologickou dopravou na Štrbskom Plese je tvorba ekologickej infraštruktúry a dopravy v podobe intravilánovej prepravy, viac úrovňovému systému odľahčenia územia i v podobe záchytných parkovísk a dopravných terminálov integrovanej dopravy. Ide v podstate o verejnú dopravu, ktorá nahradí nevhodne krajinársky navrhované vzdušné lanovkové vedenie za vhodnejšiu možnosť a pokryje potreby všetkých skupín, od rôznych typov návštevníkov (rodiny, športovci, hoteloví hostia) až po subjekty služieb v destinácii. Náhrada automobilovej dopravy za formu integrovanej dopravy by vytlačila autá a odstránila vizuálny smog, ktorý autá spôsobujú. Dôležitým aspektom je komfort prepravy a motivácia ľudí. Menej áut tiež uvoľní parkovacie miesta, čím vznikne priestor na revitalizáciu verejných priestorov.

Zmena územného plánovania

Mimoriadne dôležité je aj budúca zmena územného plánu Štrbského Plesa za pomoci vnútornej zonácie horského sídla. Jednotlivé časti Štrbského Plesa tak môžu mať presné pravidlá na to, ako a čo v nich budovať, aby bola dodržaná environmentálna udržateľnosť. Nejedná sa len o architektúru a vizuálnu stránku, ale aj zelené riešenia v rámci stavieb. Verejný priestor ako taký by nemal plniť len jednotné estetické nároky, ale predovšetkým by mal mať ekologický a funkčný charakter - od obyčajnej lavičky až po zelené strechy. Cieľom je, aby sa tu návštevníci i obyvatelia cítili dobre a vnímali Štrbské Pleso ako pekné prostredie, aby zimy zostali studené a v lete tu ľudia našli príjemné osvieženie. Aby Štrbské Pleso bolo prirodzená a integrálna súčasť v centre národného parku.

Jednotlivé riešenia sa musia realizovať postupne a po etapách. Vo výsledku vám teraz nepredkladáme finálne, definitívne a koncové riešenia. Obyvatelia, samospráva a subjekty cestovného ruchu destinačného manažmentu sme sa spojili do pracovných skupín na lokálnej i národnej úrovni a v diskusiách s ministerstvami, vyšším územným celkom, Správou Tanapu, Štátnymi lesmi, tretím sektorom i návštevníkmi sme sa snažili prísť na to, aký trvalo-udržateľný spoločenský prínos má toto územie prinášať. Urobili sme si domáce úlohy tu doma. Zadefinovali cieľ a systém, hodnoty, potreby, problémy i želaný stav. Konkrétne technické riešenia už stoja na hlavách odborníkov a únosnosti územia Štrbského Plesa. Budú vychádzať z dát krajinno-ekologického plánu a už postupne realizovaného dopravného výskumu a štúdie. Dôležité však je začať konať, pretože už včera bolo neskoro.

Štrbské Pleso patrí všetkým so svojimi krásami aj problémami, preto chceme poznať aj váš názor.

Považujete náš prístup k riešeniu problematiky za správny?

O ďalších krokoch, postupoch budeme informovať. Vytvoríme postupne z vašich najčastejších dopytovaných tém zoznam otázok, odpovedí a priebežne doplníme na web stránku v januári 2021.

Vaše postrehy a pripomienky môžete adresovať

riesimespolocne@strbskepleso.sk
strba@strba.sk

PRESS KIT A PODKLADY NA STIAHNUTIE

Realizované s finančnou podporou Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky

Partneri

mohlo by vás zaujímať

Turistické informačné centrum
turistické a destinačné informácie Štrbské Pleso

ŠTRBSKÉ PLESO marketing
spolupráca, destinačné info, web

Informačné centrum lanovky Štrbské Pleso
informácie k lanovkám, vlekom, GOPASS karte

Novinky priamo do vašej e-mailovej schránky?

© Oblastná organizácia cestovného ruchu Región Vysoké Tatry. Všetky práva vyhradené
Realizované s finančnou podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky.
Váš hlas byl zaznamenán